Onze algemene voorwaarden zijn per 27 maart 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55434622.

1. DEFINITIES

De in deze algemene voorwaarden genoemde begrippen hebben de volgende betekenis: (i) “CH2O B.V.”: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55434622; (ii) “Opdrachtgever”: de partij die een opdracht verstrekt aan CH2O B.V.; (iii) “zaken”: alle goederen die CH2O B.V. ingevolge deze overeenkomst aan Opdrachtgever levert (iv) “werkzaamheden”: het geheel van ontwerp-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering van diensten – dat CH2O B.V. moet verrichten om te bewerkstelligen dat de installatie bij de oplevering en, indien overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.

2. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, vormen de inhoud van de offerte, de facturen en deze algemene voorwaarden gezamenlijk de overeenkomst tussen CH2O B.V. en Opdrachtgever (de “Overeenkomst”) en zijn er geen andere algemene voorwaarden van toepassing dan deze; indien Opdrachtgever andere algemene voorwaarden van toepassing verklaard heeft, dan wijst CH2O B.V. die hierbij uitdrukkelijk van de hand.

3. BETALING

Opdrachtgever zal CH2O B.V. op de in de Overeenkomst vermelde uiterste datum betalen in Euro. CH2O B.V. mag desgewenst andere betalingsvoorwaarden overeenkomen. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op CH2O B.V. te verrekenen of om nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten.

4. PRIJS

Tenzij anders overeengekomen, worden de bestelde zaken geleverd op basis van beschikbaarheid en tegen de prijs die op het moment van verzending geldt. Indien het CH2O B.V. voorafgaand aan levering door een overheidshandeling, voorschrift of verzoek onmogelijk wordt gemaakt om die prijs te blijven hanteren, of deze aan te passen, zal CH2O B.V. gerechtigd zijn om de Overeenkomst te ontbinden.

5. GEWICHT

Het door CH2O B.V. vermelde gewicht geldt bij benadering en is daarmee indicatief. Afwijkingen van het vermelde gewicht kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst, dit laatste behoudens indien sprake is van grove schuld of nalatigheid, of partijen, gezien de omvang van de afwijking, in onderling overleg tot ontbinding besluiten.

6. BELASTINGEN

Alle prijzen zijn vermeld exclusief omzetbelasting en overige op de opdracht betrekking hebbende overheidslasten. CH2O B.V. is gerechtigd elke wijziging van overheidslasten aan Opdrachtgever door te berekenen.

7. TRANSPORTKOSTEN

Indien zich ten aanzien van het transport van de zaken verhogingen of verlagingen van de kosten voordoen, staat het CH2O B.V. te allen tijde vrij om die aan Opdrachtgever door te berekenen.

8. WIJZE VAN TRANSPORT

CH2O B.V. kiest zelf welke wijze van transport zij het meest economisch acht. Als Opdrachtgever een andere wijze van transport wenst dan CH2O B.V. heeft gekozen, en die wijze van transport door CH2O B.V. evenwel acceptabel wordt geacht, dan zullen alle extra kosten die voortvloeien uit het gebruik van die alternatieve transportwijze door Opdrachtgever worden gedragen. Tenzij zaken op afleveringsbasis zijn verkocht, maken transportkosten deel uit van de prijs.

9. TRANSPORTRISICO

Tenzij anders overeengekomen, vindt levering van de zaken plaats EXW Amsterdam (INCOTERMS 2010). Na levering is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de zaken en naleving van de toepasselijke regels en zal Opdrachtgever CH2O B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken ten aanzien van persoons- of zaakschade voortvloeiende uit de opslag, gebruik of transport van de zaken. Opdrachtgever dient leveringen vóór of tijdens aflevering te inspecteren op schade of tekorten, en dient ervoor te zorgen dat daarover een passende aantekening wordt gemaakt op de leveringsdocumenten, of dat door de lokale agent van de transporteur een inspectierapport wordt opgesteld, teneinde een vordering te onderbouwen.

10. SCHADECLAIMS

De omvang van de verplichting van CH2O B.V. tot het vergoeden van schade (ongeacht de juridische grondslag) is beperkt tot maximaal drie maal de opdrachtsom op grond waarvan schadevergoeding wordt gevorderd. Als de Overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal vijf maal de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering waarin CH2O B.V. tekortgeschoten zou zijn. Aanspraken jegens CH2O B.V. met betrekking tot zaken of werkzaamheden moeten uiterlijk 10 dagen na aflevering respectievelijk afronding schriftelijk worden ingediend. Een rechtsvordering tot vergoeding van schade dient binnen 1 jaar na het schriftelijk melden van de klacht op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

11. GARANTIE

CH2O B.V. garandeert dat voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen gedurende zes maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd. CH2O B.V. verleent verder geen impliciete of expliciete garanties met betrekking tot de zaken en werkzaamheden. Onder de in dit lid bedoelde garantie vallende gebreken zullen door CH2O B.V. worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van CH2O B.V., of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van CH2O B.V.. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

12. VRIJWARING

Opdrachtgever vrijwaart CH2O B.V. tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze derden eventueel te lijden of geleden schade.

13. OVERMACHT

Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn voor vertraging in de nakoming, of niet-nakoming, veroorzaakt door overmacht, waaronder worden verstaan alle omstandigheden buiten de invloed van de betreffende partij, inclusief maar niet beperkt tot brand, overstroming, oorlog, sabotage, ongelukken, arbeidsconflicten of tekorten, fabriekssluiting, overheidsoptreden of onmogelijkheid om goederen, materiaal of transport te verkrijgen. De benadeelde partij mag afzien van bestellingen of afleveringen gedurende de periode dat deze omstandigheden voortduren en de bestelde hoeveelheid zaken zal dan worden verminderd met de zaken waarvan is afgezien. CH2O B.V. zal trachten de beschikbare zaken tussen de Opdrachtgevers, alsmede haar eigen divisies en afdelingen, te verdelen. Een overmachtssituatie laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet.

14. VERPAKKINGEN

Opdrachtgever kan ervoor kiezen om verpakkingen waarvoor een waarborgsom is betaald, te retourneren in ruil voor die waarborgsom, echter slechts binnen negentig (90) dagen na de verkoopdatum en op voorwaarde dat de verpakkingen leeg zijn, zich in goede staat bevinden en geen ander materiaal of product hebben bevat. Indien verpakkingen worden geretourneerd zonder dat deze voorwaarden in acht genomen zijn, mag CH2O B.V. weigeren om ze te accepteren, en de waarborgsom behouden. Bij het retourneren van lege verpakkingen moet Opdrachtgever op elke verpakking het nummer vermelden, alsmede de verzender en de ontvanger. De Opdrachtgever dient ook de verpakkingsnummers op de vrachtbrieven en transportdocumentatie vermelden en deze per post verzenden naar het oorspronkelijke verzendadres. Dit is van het grootste belang om de verpakkingen te kunnen identificeren en om de Opdrachtgever op juiste wijze te kunnen crediteren. Opdrachtgever zal treinwagons en vrachtwagens die door CH2O B.V. zijn aangeleverd ontladen binnen de termijn die de toepasselijke regelgeving voorschrijft en Opdrachtgever zal eventuele boetes betalen die uit overtreding daarvan voortvloeien. Zolang verpakkingen, wagons en vrachtwagens in het bezit van Opdrachtgever zijn, draagt Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik en onderhoud daarvan.

15. VERKLARINGEN VAN OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever zal de zaken gebruiken, hanteren, opslaan, transporteren en verwerken op zodanige wijze dat de veiligheid en bescherming van personen, onroerend goed en het milieu zijn gewaarborgd, en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever zal haar werknemers daaromtrent instrueren en ervoor zorgen dat zij de procedures kennen en begrijpen om de voorgenoemde verplichting kunnen opvolgen, en ervoor zorg dragen dat zij voldoende getraind zijn om te gaan met noodsituaties die voortvloeien uit het gebruiken, hanteren, opslaan, transporteren en verwerken van de zaken. Opdrachtgever zal tevens de nieuwste versie van de productdocumentatie aan haar klanten verstrekken die verstrekking schriftelijk administreren. Opdrachtgever zal alleen verkopen aan die partijen die naar oordeel van Opdrachtgever de betreffende zaken veilig kan gebruiken, hanteren, transporteren en verwerken.

16. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Levering van alle zaken door CH2O B.V. aan Opdrachtgever geschiedt onder eigendomsvoorbehoud tot het moment dat alle uitstaande betalingen volledig zijn voldaan. CH2O B.V. mag op elk moment afstand doen van haar eigendomsvoorbehoud ten aanzien van enkele of alle zaken, waardoor Opdrachtgever alsnog eigenaar wordt van die zaken. Opdrachtgever verleent hierbij machtiging/toestemming aan CH2O B.V. om in het geval van niet-tijdige betaling door Opdrachtgever op het bedrijf van Opdrachtgever de ruimte te betreden waar de zaken zijn opgeslagen teneinde deze mee te nemen zodat het eigendomsvoorbehoud ook daadwerkelijk effectief kan worden ingeroepen.

17. OVERDRAAGBAARHEID

Het is CH2O B.V. toegestaan om haar rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen en Opdrachtgever gaat op voorhand akkoord met een dergelijke overdracht.

18.INTELLECTUELE EIGENDOM

18.1. CH2O B.V. wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen. CH2O B.V. heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen.
18.2. CH2O B.V. draagt bij de uitvoering van de Overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtgever.
18.3. Indien de door CH2O B.V. te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan opdrachtgever overgedragen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de zaak.
18.4. CH2O B.V. is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart CH2O B.V. voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

19. JURIDISCHE KOSTEN

Indien CH2O B.V. een procedure aanhangig maakt tegen Opdrachtgever om haar rechten af te dwingen en/of om schadevergoeding te verkrijgen, dient Opdrachtgever aan CH2O B.V. alle kosten te vergoeden die CH2O B.V. in verband daarmee maakt, inclusief griffierechten en de gemaakte advocaatkosten.

20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De rechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die betrekking hebben op of voortvloeien uit deze Overeenkomst.

Houd uw druppelsysteem blijvend schoon. Met CH2O

Van de werking van reinigingsmiddelen voor irrigatiesystemen moet u op aan kunnen. Bij CH2O heeft u de keus uit twee verschillende middelen, beide met hun eigen kenmerken en voordelen. Zowel met chloordioxide als met gestabiliseerde waterstofperoxide houdt u het druppelsysteem blijvend schoon. En bent u toch niet tevreden? Dan kunt u bij CH2O terugvallen op een unieke garantie: niet tevreden, geld terug.

Lees meer...

Sure Flow chloordioxide onder de loep genomen!

Veel kwekers vragen zich af wat chloordioxide zo anders maakt en associëren het veelal met chloor of natriumhypochloriet. Waarom is chloordioxide geen chloor en waarom is Sure Flow chloordioxide zo uniek en kan het met hele lage concentraties dingen voor elkaar krijgen wat anderen niet lukt? Bijzonder, uniek en resultaat gericht….. Sure Flow.

Lees meer...